Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej


Informačná povinnosť

Informačná povinnosť pre klientov

Každý subjekt s riadnymi údajmi má právo získať informácie o zásadách spracovania a bezpečnosti údajov a kontrolovať ich spracovanie na základe čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES, ďalej len všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (RODO)

Informácie pre klientovty

1. Arpex Sp. z o.o., so sídlom ul. M. Płażyńskiego 42, 44-100 Gliwice je správcom Vašich osobných údajov.
2. Vaše osobné údaje budú spracované za účelom poskytovania služieb v súlade so zmluvou uzavretou s Arpex Sp. z o.o., so sídlom ul. M. Płażyńskiego 42, 44-100 Gliwice.
3. Právnym základom pre spracovanie je:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES, ďalej len všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (RODO):
– osoba, ktorej sa údaje týkajú, a ktorá súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov za jedným alebo viacerými konkrétnymi účely;
– spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej stranou je osoba, ktorej sa údaje týkajú, alebo pre prijatie opatrení na žiadosť osoby, ktorej sa údaje týkajú, pred uzavretím zmluvy
spracovanie je nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov realizovaných správcom alebo treťou stranou, s výnimkou situácií, keď záujmy alebo základné práva a slobody osoby, ktorej sa údaje týkajú, vyžadujúce ochranu osobných údajov, najmä ak osoba, ktorej údaje týkajú, je dieťa,
4. Vaše údaje môžu byť sprístupnené iným subjektom oprávneným zákonom.
5. Príjemcovia Vašich údajov môžu byť partneri, banky, poštovní operátori, dopravcovia, spoločnosti, ktoré tlačia korešpondenciu alebo korešpondenciu spracovávajú, archivačné spoločnosti.
6. Vaše osobné údaje budú uchovávať po dobu
– osobné údaje spracované za účelom uzatvorenia alebo plnenia zmluvy a splnenie zákonnej povinnosti Správca budú uchovávať po celú dobu trvania zmluvy a po uplynutí jeho platnosti po dobu nevyhnutnú na:
a) popredajnému zákazníckemu servisu (napr. vybavovanie reklamácií)
b) zabezpečenie alebo vyšetrovania prípadných nárokov
c) splnenie zákonnej povinnosti Správca (napr. vyplývajúce z daňových alebo účtovných predpisov);
– osobné údaje spracovávané na účel marketingu produktov alebo vlastných služieb založených na základe právneho záujmu do doby, pokiaľ osoba, ktorej sa údaje týkajú, nenahlási reklamáciu;
– osobné údaje spracované na základe samostatného súhlasu budú uchovávané až do jeho zrušenia.
7. Arpex Sp. z o.o. nebude odovzdávať Vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
8. Máte právo požadovať od správcu prístup k osobným údajom týkajúcich sa osoby, ktorej sa údaje týkajú, ich oprave, vymazanie alebo obmedzenia spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenos údajov a právo súhlas kedykoľvek odvolať (bez toho, aby boli dotknuté zákonnosť spracovania , ktorá bola vykonaná na základe súhlasu pred jeho odvolaním).
Ak máte pocit, že spoločnosť Arpex Sp. z o.o. ako správca, osobné údaje spracúva spôsobom, ktorý porušuje ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016, máte právo podať sťažnosť Predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov.
9. Poskytovanie osobných údajov v rozsahu platných ustanovení zákonov a predpisov týkajúcich sa Zákonníka práce je povinné, zostávajúce je dobrovoľné.
10. Vaše údaje, vrátane profilovanie, nebudú spracovávané automaticky.

Top