Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej


Informační povinnost

Informační povinnost pro klienty

Každý subjekt s řádnými údaji má právo získat informace o zásadách zpracování a zabezpečení údajů a kontrolovat jejich zpracování na základě čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen obecné nařízení o ochraně osobních údajů (RODO)

Informace pro klienty

1. Arpex Sp. z o.o., se sídlem ul. M. Płażyńskiego 42, 44-100 Gliwice je správcem Vašich osobních údajů.
2. Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytování služeb v souladu se smlouvou uzavřenou s Arpex Sp. z o.o., se sídlem ul. M. Płażyńskiego 42, 44-100 Gliwice.
3. Právním základem pro zpracování je:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen obecné nařízení o ochraně osobních údajů (RODO):
– osoba, které se údaje týkají, a která souhlasila se zpracováním svých osobních údajů za jedním nebo více konkrétními účely;
– zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejiž stranou je osoba, které se údaje týkají, nebo pro přijetí opatření na žádost osoby, které se údaje týkají, před uzavřením smlouvy
zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů realizovaných správcem nebo třetí stranou, s výjimkou situací, kdy zájmy nebo základní práva a svobody osoby, které se údaje týkají, vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud osoba, které se údaje týkají, je dítě
4. Vaše údaje mohou být zpřístupněny jiným subjektům oprávněným zákonem.
5. Příjemci Vašich údajů mohou být partneři, banky, poštovní operátoři, dopravci, společnosti, které tisknou korespondenci nebo korespondenci zpracovávají, archivační společnosti.
6. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu
– osobní údaje zpracované za účelem uzavření nebo plnění smlouvy a splnění zákonné povinnosti Správce budou uchovávány po celou dobu trvání smlouvy a po uplynutí její platnosti po dobu nezbytnou k:
a) poprodejnímu zákaznickému servisu (např. vyřizování reklamací)
b) zabezpečení či vyšetřování případných nároků
c) splnění zákonné povinnosti Správce (např. vyplývající z daňových nebo účetních předpisů);
– osobní údaje zpracovávané za účelem marketingu produktů nebo vlastních služeb založených na základě právního zájmu do doby, dokud osoba, které se údaje týkají, nenahlásí reklamaci;
– osobní údaje zpracované na základě samostatného souhlasu budou uchovávány až do jeho zrušení.
7. Arpex Sp. z o.o. nebude předávat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
8. Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se osoby, které se údaje týkají, jejich opravě, vymazání nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenos údajů a právo souhlas kdykoli odvolat (aniž by byla dotčena legalita zpracování, která byla provedena na základě souhlasu před jeho odvoláním).
Pokud máte pocit, že společnost Arpex Sp. z o.o. jako správce, osobní údaje zpracovává způsobem, který porušuje ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016, máte právo podat stížnost Předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.
9. Poskytování osobních údajů v rozsahu platných ustanovení zákonů a předpisů týkajících se Zákoníku práce je povinné, zbývající je dobrovolné.
10. Vaše údaje, včetně profilování, nebudou zpracovávány automaticky.

Top